Download

Get In Touch

Phone 9841318554
Location BHAKTAPUR
  • Club ID: 85919
team

RTN. BASANTI KUMARI SAHI

PRESIDENT

team

RTN.

CHANDA PRASAD ACHARYA

team

RTN. PRAKASH THAPA

PRESIDENT ELECT

team

RTN. DURGA DEVI MAINALI

PRESIDENT NOMINEE

team

RTN. UTTAM MANI PAUDYAL

VICE PRESIDENT

team

RTN. SHARAN MALLA THAKURI

SECRETARY

team

RTN. KUMAR DAHAL KHATRI

TREASURER

team

RTN. KAMAL NIRAULA

JOINT SCRETARY

team

RTN. LALITA DEVI ROKAYA

JOINT TREASURER

team

RTN. BHUWAN K.C.

SGT.-AT ARMS

team

RTN. BHARAT DHITAL

DIRECTOR, CLUB ADMIN

team

RTN. CHANDA KUMARI GURUNG

CHAIR, PUBLIC RELATION

team

RTN. MATRIKA RIJAL

CHAIR, SERVICE PROJECT

team

RTN. BHAKTA BAHADUR BISTA

CHAIR, TRF

team

RTN. PRATIMA MUDHBHARI

CHAIR, MEMBERSHIP

team

RTN. UMA KARKI

CHAIR, NEW GENERATION